Wyszukaj:
Miejskie Przedszkole Nr 10 w Piekarach Śląskich
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Dane dodatkowe
•  Regulamin rekrutacji
•  Osoby
  Dokumenty
•  Statut
•  Zamówienia publiczne
Pomoc
Statystyki

6455
od 03 lipca 2006
Dokumenty » Zamówienia publiczne Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
OGŁOSZENIE OZAMÓWIENIU PRZETARG II NA ROK 2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mp10piekaryslaskie.bip.net.pl

 

Piekary Śląskie: Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich

Numer ogłoszenia: 476966 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 10 , ul. M. Skłodowskiej-Curie 61, 41-949 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 767 81 69, faks 32 767 81 69.

 

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mp10piekaryslaskie.bip.net.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kod CPV - 15981000-8 Nazwa: wody mineralne; Kod CPV- 15100000-9 Nazwa: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ( zgodna z zapotrzebowaniami Zamawiającego ) dostawa artykułów żywnościowych ( zwanych dalej produktami ) dla Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich w następujących asortymentach: - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - wody mineralne Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz cenowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ. Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: 1. mięso - powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej, konsystencja elastyczna, jędrną 2. produkty muszą mieć ważny termin spożycia, 3. bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem; 4. w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji; 5. częstotliwość dostaw 2 razy w tygodniu dla części II Zamówienia 5. częśtotliwośc dostaw 1 raz w miesiącu dla części I Zamówienia. 7. termin realizacji dostawy od daty zgłoszenia 24 godziny 8. warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914) 9. oznakowanie produktu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 966); zgodnie z przepisami tego rozporządzenia oznakowanie musi zawierać co najmniej: nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu; wykaz i ilość składników lub kategorii składników; zawartość netto w opakowaniu; datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia; warunki przechowywania; firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy; nazwę i adres producenta. 10. w przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: - wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia; - wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii); - warunki transportu muszą być zgodne z zasadami GMP GHP ( GMP jest to Dobra Praktyka Produkcyjna obejmująca działania mające na celu, aby produkcja żywności oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem, GHP Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje działania związane z warunkami i środkami podejmowanymi celem zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach produkcji); - dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych; - przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Z 2006 r. nr 17, poz. 127) oraz rozporządzeniem WE 853 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.) Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7:00 następnego dnia po dniu złożenia przez niego zamówienia (telefonicznie, drogą faksową lub elektroniczną - e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. Miejscem dostawy zamówionych produktów jest siedziba Zamawiającego. Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności. Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne. Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dostawy produktów nie będą odbywać się w czasie przerw w zajęciach przedszkolnych mających miejsce w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji - z wyjątkiem organizowania przez przedszkole dyżurów, przerw świątecznych wynikających z organizacji roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku odwołania zajęć przez dyrektora placówki, z powodu klęsk żywiołowych lub decyzji administracyjnych dotyczących zamknięcia kuchni wydanych przez uprawnione do tego organy administracyjne. Ponadto rozruch nastąpi od pierwszego dnia po upływie przerwy lub dnia rozpoczęcia roku szkolnego. UWAGA!!! Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku do oferty może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. Niewykorzystane ilości produktów danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych umożliwią Zamawiającemu zakup innych produktów zawartych w formularzu cenowym do wysokości posiadanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego i ilościowego zamówień, a tym samym do niewykorzystania w całości zamówionych produktów. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości produktów niż określona w formularzu cenowym. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw - Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej jak wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Formularzu cenowym - Załączniku nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy), należy uznać za minimalne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: Część I - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: wody mineralne Część II - dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mięso i wyroby mięsne;.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.10.00-8, 15.10.00.00-9.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

2. W odniesieniu do wszystkich Części ZamówieniaZamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na dostawy stanowiące przedmiot zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. b) w uzasadnionych przypadkach dotyczących: wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki, co zostanie uprawdopodobnione przez Wykonawcę, Wykonawca, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt spełniający wymagania oferty jednakże nie gorszy od wcześniej oferowanego po cenach jednostkowych zapisanych w ofercie. c) zmiana cen jednostkowych dostarczanych produktów brutto wynikających z oferty Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika rocznego wzrostu cen dotyczącego przedmiotu zamówienia, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mp10piekaryslaskie.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedszkole Nr 10 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 61 41-949 Piekary Śląskie.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 06:00, miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 10 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 61 41-949 Piekary Śląskie.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: wody mineralne.

 

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: wody mineralne.Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz cenowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ..

 

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.10.00-8.

 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mięso i wyroby mięsne;.

 

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych w asortymencie stanowiącym: mięso i wyroby mięsne. Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz cenowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ..

 

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  ogłoszenie II z numerem (69.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Iwona Banaś, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Iwona Banaś, Data wprowadzenia: 2012-11-28 11:37:09, Zatwierdził do publikacji: Iwona Banaś, Data publikacji 2012-11-28 11:38:16, Ostatnia zmiana: 2013-11-18 18:57:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 127